Menu
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0

  Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en met Stairs & Co B.V. aangegane overeenkomsten.

  2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

  3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stairs & Co B.V. is ingestemd.

  5. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stairs & Co B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

  6. Stairs & Co B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

  7. Door het gebruik van de webshop van Stairs & Co B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld binnen de webshop.

  8. Stairs & Co B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

   

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

  1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het plaatsen van een order. Stairs & Co B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het plaatsen van een order door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

  2. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Stairs & Co B.V.

  3. Een schriftelijke orderbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

  4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

  6. Een order van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen; - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende registratiescherm van de webshop en de desbetreffende data aan Stairs & Co B.V. via elektronische weg is verzonden en door Stairs & Co B.V. is ontvangen.

  7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

  8. Koper en Stairs & Co B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Stairs & Co B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

  9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stairs & Co B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


  3. Prijzen.

  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen staan inclusief omzetbelasting vermeldt.

  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

  3. De Koper is de prijs verschuldigd die Stairs & Co B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst Stairs & Co B.V. worden gecorrigeerd.

  4. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

  5. Stairs & Co B.V. berekent € 7,95 tot € 15,- verzendkosten tot een bestelbedrag van € 400,- . Boven het bestelbedrag van € 400,- berekent Stairs & Co B.V. geen verzendkosten binnen Nederland en België.

  6. Stairs & Co B.V. kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld in de webshop.

   

  4. Betaling.

  1. Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling, iDEAL, Paypal, Klarna Achteraf Betalen, Visa en Mastercard.

  Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op bankrekening NL51RABO0373334192 t.n.v. Stairs & Co B.V. te Weert. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
  Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
  Stairs & Co B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop of via een schriftelijke mededeling van Stairs & Co B.V.

  2. In het geval door Stairs & Co B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

  4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stairs & Co B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

  5. In geval van niet-tijdige betaling is Stairs & Co B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

   

  5. Levering en leveringstijd.

  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Stairs & Co B.V. ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Stairs & Co B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

  2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

  3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

  4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

  5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

   

  6. Herroepingsrecht.
  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons middels het herroepingsformulier op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

  4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  5. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het orderbedrag dat u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Indien de herroeping plaatsvindt op het moment dat de bestelling reeds verzonden is of op het moment van bezorging, zullen de actuele retourkosten worden verrekend met de terugbetaling.

  6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden voldaan door de Koper.

  7. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


  7. Eigendomsvoorbehoud.

  1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Stairs & Co B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

  2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

   

  8. Garantie en aansprakelijkheid.

  1. Stairs & Co B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

  2. De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

  3. Met betrekking tot producten van derden is Stairs & Co B.V. tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Voor alle producten gelden minimaal de Europese richtlijnen m.b.t. garantie. Voor alle Stairscompany producten geldt een garantietermijn van tien (10) jaar.

  4. Stairs & Co B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stairs & Co B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  5. Indien Stairs & Co B.V. om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

  6. In het geval de Koper via Stairs & Co B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

  7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stairs & Co B.V. of de fabrikant zijn verricht;

  - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

  - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

  8. De Koper is gehouden Stairs & Co B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Stairs & Co B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  9. De Koper is verplicht het product aan Stairs & Co B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Stairs & Co B.V. zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

   

  9. Persoonsgegevens.

  Stairs & Co B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Stairs & Co B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

   

  10. Geschillen.

  Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen Stairs & Co B.V. of overeenkomsten gesloten met Stairs & Co B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

   

  11. Diversen.

  1. Stairs & Co B.V. is gevestigd te Weert en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 83934030.
  Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Stairs & Co B.V., Oude Graaf 6, 6002 NL te Jabeek of zoals aangegeven op de webshop.

  2. Stairs & Co B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Stairs & Co B.V. te beantwoorden.

   

  12. Privacy Statement.

  Stairs & Co B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de webshop en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer een klant de webshop bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

  Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Stairs & Co B.V.. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

  Stairs & Co B.V. verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

   

  13. Voorrang aan het Nederlands

  De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatie moeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op andere versies.

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Abonneer

  Account aanmaken

  Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

  Registreren

  Recent toegevoegd

  U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

  Totaal incl. btw:€0,00
  Bestel nog voor €400,00 en de verzending is gratis